Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - Nguyễn Hoàng Tứ   12/8/2016 10:33:54 AM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: NGUYỄN HOÀNG TỨ 2. Tên luận án: Quản lý Nhà nước địa phương đối với phát triển du lịch bền vững tại một số tỉnh miền Trung Việt Nam. 3. Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế 4. Mã số: 62.34.04.10 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn: GVHD 1: PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn GVHD 2: TS. Hà Văn Siêu

6.  Những đóng góp mới của luận án:

- Luận án làm rõ những vấn đề lý luận quản lý nhà nước đối với phát triển du lịch bền vững, đã nghiên cứu tác động của du lịch và so sánh các yếu tố được coi là bền vững với các yếu tố được coi là không bền vững, đã chỉ ra tác động của du lịch trên cả ba lĩnh vực kinh tế, môi trường, xã hội làm cơ sở để đề xuất các nhóm giải pháp quản lý nhà nước địa phương đối với phát triển du lịch bền vững nói chung và tại một số tỉnh miền Trung nói riêng.

- Luận án đã phân tích thực trạng quản lý nhà nước địa phương đối với phát triển du lịch bền vững tại một số tỉnh miền Trung, trong đó tập trung các nội dung: tổ chức thực hiện các chính sách, xây dựng chiến lược, quy hoạch; nhận xét đánh giá thực hiện chiến lược; tổ chức chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, kiểm soát hoạt động du lịch; đào tạo bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực; phương thức điều hành và kiểm tra, kiểm soát.

- Luận án đã nêu rõ quan điểm, mục tiêu, định hướng, phương hướng hoàn thiện và giải pháp chủ yếu để phát triển du lịch miền Trung trở thành ngành kinh tế động lực. Trên cơ sở quan điểm, mục tiêu, định hướng phát triển của ngành du lịch Việt Nam, định hướng phát triển KT-XH nói chung và du lịch nói riêng của các tỉnh miền Trung; NCS đã đưa ra một số nội dung chủ yếu nhằm hoàn thiện công tác QLNN địa phương đối với phát triển du lịch bền vững tại một số tỉnh miền Trung. Cụ thể đã giải quyết những nội dung sau: (1) Dự báo phát triển du lịch các tỉnh miền Trung đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 bao gồm: định hướng phát triển KT-XH các tỉnh miền Trung đến năm 2030; dự báo phát triển du lịch các tỉnh miền Trung đến năm 2030. (2) Biện pháp bảo đảm thực hiện phương hướng hoàn thiện QLNN địa phương với phát triển du lịch bền vững tại một số tỉnh miền Trung. Trong nội dung này, NCS tập trung vào 4 vấn đề là: Chuẩn bị nguồn nhân lực cho phát triển du lịch; giải quyết vốn đầu tư cho phát triển du lịch; cải cách thủ tục hành chính để phát triển du lịch; xã hội hoá một số lĩnh vực trong hoạt động du lịch. (3) Kiến nghị với Chính phủ, các Bộ, ngành trung ương về hoàn thiện một số chính sách, tạo cơ chế nhằm giúp cho các tỉnh miền Trung có điều kiện phát triển du lịch.

TIN KHÁC
1. Tên luận án: “Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Hà Tĩnh”. 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Trần Thu Thủy 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn Hướng dẫn 2: TS. Phạm Xuân Hậu 6. Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Thương mại
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Tên luận án: Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán bảo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất thép do các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam thực hiện. 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: Đào Minh Hằng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Phú Giang Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Viết Tiến
1. Tên luận án: Chính sách và giải pháp của tỉnh Nam Định đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Chuyên ngành: Quản Lý Kinh Tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Phùng Thị Mỹ Linh 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. TRẦN HÙNG Hướng dẫn 2: PGS.TS. PHẠM CÔNG ĐOÀN
1. Tên luận án: “Phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại 3. Mã số: 62 34 01 21 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Minh Thảo 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Thị Mùi
1. Tên luận án: Giải pháp marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Sơn La. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Hoàng Xuân Trọng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Tú
1. Tên đề tài luận án: “Quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất ở Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thành Hưng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: TS. Vũ Xuân Dũng
1. Tên luận án: “Chính sách nhà nước đối với các doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (nghiên cứu tại các doanh nghiệp ngành dệt may)”. 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Dương Văn Hòa 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS, TS Phạm Công Đoàn Hướng dẫn 2: TS Lưu Đức Hải
1. Tên luận án: Cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Văn Đức 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.,TS. Lê Thị Kim Nhung Hướng dẫn 2: TS. Trần Hữu Ý