Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - Phùng Thị Mỹ Linh   9/6/2016 9:19:27 AM
1. Tên luận án: Chính sách và giải pháp của tỉnh Nam Định đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Chuyên ngành: Quản Lý Kinh Tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Phùng Thị Mỹ Linh 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. TRẦN HÙNG Hướng dẫn 2: PGS.TS. PHẠM CÔNG ĐOÀN
6. Những kết luận mới của luận án:

Hệ thống hóa một số lý luận về chính sách và giải pháp của tỉnh đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V; làm rõ khái niệm phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V trên địa bàn tỉnh; chỉ ra các nhân tố ảnh hưởng và các chỉ tiêu đánh giá sự phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V trên địa bàn tỉnh; xác định nội dung chính sách và giải pháp của tỉnh đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V; xác định các nhân tố ảnh hưởng đến chính sách và giải pháp của tỉnh đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V.

Phân tích thực trạng chính sách và giải pháp của tỉnh Nam Định tác động đến phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V và thực trạng phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V tỉnh Nam Định thông qua dữ liệu sơ cấp và thứ cấp. Chỉ ra những thành công, hạn chế và nguyên nhân, từ đó xác định những vấn đề đặt ra của tỉnh Nam Định đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V.

Đề xuất các quan điểm và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực giám đốc DNN&V trên địa bàn tỉnh Nam Định đến năm 2020, tầm nhìn 2030.
TIN KHÁC
1. Tên luận án: “Phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại 3. Mã số: 62 34 01 21 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Minh Thảo 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Thị Mùi
1. Tên luận án: Giải pháp marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Sơn La. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Hoàng Xuân Trọng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Tú
1. Tên đề tài luận án: “Quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất ở Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thành Hưng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: TS. Vũ Xuân Dũng
1. Tên luận án: “Chính sách nhà nước đối với các doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (nghiên cứu tại các doanh nghiệp ngành dệt may)”. 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Dương Văn Hòa 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS, TS Phạm Công Đoàn Hướng dẫn 2: TS Lưu Đức Hải
1. Tên luận án: Cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Văn Đức 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.,TS. Lê Thị Kim Nhung Hướng dẫn 2: TS. Trần Hữu Ý