Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - Nguyễn Thành Hưng   9/6/2016 9:15:52 AM
1. Tên đề tài luận án: “Quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất ở Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thành Hưng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: TS. Vũ Xuân Dũng
6. Những kết luận mới của luận án:

-   Về lý luận:

Phân tích, làm rõ nội dung quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất; xây dựng ba nhóm tiêu chí đánh giá chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất và các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nhà nước trong lĩnh vực thu thuế và lệ phí liên quan đến sử dụng, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Nghiên cứu kinh nghiệm quản lý các khoản thu từ đất ở một số nước trên thế giới và rút ra ba bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

-   Về thực tiễn:

Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất (theo các nội dung và tiêu chí đánh giá đã xác lập ở chương cơ sở lý luận), từ đó rút ra kết luận về những kết quả đạt được, hạn chế và các nguyên nhân dẫn đến hạn chế trong quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất ở Việt Nam hiện nay.

Đề xuất năm nhóm giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất, đó là: Hoàn thiện quy trình ban hành chính sách thu từ đất; Hoàn thiện mô hình và tổ chức bộ máy ngành thuế; Phát triển và nâng cao chất lượng nhân lực trong các cơ quản quản lý thu từ đất; Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu và nâng cấp công nghệ thông tin, cơ sở vật chất; Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ngoài các giải pháp chung, luận án đã đề xuất giải pháp hoàn thiện từng chính sách thu như: chính sách thu tiền sử dụng đất; chính sách thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp; chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp từ chuyển nhượng bất động sản; chính sách thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản; Đề xuất thay thế chính sách Lệ phí trước bạ hiện nay bằng Luật thuế tài sản và một số giải pháp hỗ trợ khác.
 
TIN KHÁC
1. Tên luận án: “Chính sách nhà nước đối với các doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (nghiên cứu tại các doanh nghiệp ngành dệt may)”. 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Dương Văn Hòa 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS, TS Phạm Công Đoàn Hướng dẫn 2: TS Lưu Đức Hải
1. Tên luận án: Cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Văn Đức 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.,TS. Lê Thị Kim Nhung Hướng dẫn 2: TS. Trần Hữu Ý