Thông tin tóm tắt về những điểm mới của luận án - Nguyễn Văn Đức   9/6/2016 9:09:58 AM
1. Tên luận án: Cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Văn Đức 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.,TS. Lê Thị Kim Nhung Hướng dẫn 2: TS. Trần Hữu Ý
6. Những kết luận mới của luận án:

Về lý luận: Luận án đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về cho vay học sinh, sinh viên; làm rõ vai trò tín dụng học sinh, sinh viên đối với cơ hội tiếp cận giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp của học sinh sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; xác lập hệ thống các tiêu chí đánh giá hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Về thực tiễn:

- Luận án đã nghiên cứu kinh nghiệm triển khai chương trình cho vay học sinh, sinh viên của một số quốc gia trên thế giới, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

- Bằng các phương pháp nghiên cứu phù hợp, luận án đã khảo sát thực trạng và đánh giá hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam giai đoạn 2007-2014; kết hợp với kết quả điều tra xã hội học đối với các đối tượng trực tiếp liên quan đến chương trình cho vay học sinh, sinh viên được xử lý bằng phần mềm SPSS đã cho thấy những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình triển khai chương trình cho vay học sinh, sinh viên.

- Trên cơ sở định hướng, mục tiêu hoạt động cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 2025, kết hợp với các kết luận đã rút ra ở phần khảo sát thực trạng, luận án đã đề xuất một hệ thống gồm 7 nhóm giải pháp và 4 kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam trong tương lai.