THÔNG BÁO NHẬP HỌC CHO CAO HỌC VÀ NGHIÊN CỨU SINH THI TUYỂN SINH ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2016   10/19/2016 2:06:07 PM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

 
 
 

Số: 724 /TB-ĐHTM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 
 

                    Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

 

THÔNG BÁO NHẬP HỌC

CAO HỌC KHÓA 22B và NGHIÊN CỨU SINH KHÓA 29B

(Kỳ thi tuyển sinh đợt tháng 9 năm 2016)

 

Trường Đại học Thương mại thông báo thời gian và địa điểm nhập học cao học khóa 22B và nghiên cứu sinh khóa 29B, kỳ thi tuyển sinh tháng 9 năm 2016 như sau:

1. Thời gian nhập học: Ngày 02 tháng 11 năm 2016 (từ 8h00 đến 11h30)

2. Địa điểm nhập học: Hội trường H3 Trường Đại học Thương mại

Yêu cầu thí sinh đến nhập học đúng thời gian quy định.

Thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp tại văn phòng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Thương mại.

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

 

PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long