THÔNG BÁO NHẬN ĐƠN PHÚC TRA BÀI THI TUYỂN SINH CAO HỌC ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2016   10/19/2016 2:05:00 PM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CH 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 723 /TB-ĐHTM

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v nhận đơn phúc tra bài thi tuyển sinh cao học đợt tháng 9 năm 2016

 

Trường Đại học Thương mại nhận đơn phúc tra (theo mẫu) bài thi tuyển sinh cao học đợt tháng 9 năm 2016 vào tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật).

Địa điểm: Văn phòng Khoa Sau đại học, tầng 1, nhà D, Trường Đại học Thương mại, đường Hồ Tùng Mậu, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội. 

Thời gian: Từ ngày 19/10/2016 đến hết ngày 03/11/2016.

Buổi sáng:  Từ 8h00 đến 11h30

Buổi chiều: Từ 14h00 đến 16h30

          Lệ phí phúc tra : 50.000 đồng/1 môn thi.

 

 

KT. CHỦ TỊCH HĐTS

P.CHỦ TỊCH HĐTS – P.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long