QUYẾT ĐỊNH ĐIỂM TRÚNG TUYỂN VÀO CÁC CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ ĐỢT THÁNG 9 NĂM 2016   10/19/2016 2:03:15 PM
(Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt tháng 9 năm 2016)
 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                   

             Số: 87 /QĐ-ĐHTM                                                Hà Nội,  ngày 19 tháng 10 năm  2016

QUYẾT ĐỊNH

Điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22B

(Kỳ thi tuyển sinh cao học đợt tháng 9 năm 2016)

 
 
 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI

Căn cứ Quyết định số 70/2014/QĐ-TTg ngày 10/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Điều lệ trường đại học;

Căn cứ Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ Công văn số 4348/BGDĐT-GDĐH ngày 26/8/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đào tạo nhân lực trình độ đại học, thạc sĩ của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ;

Căn cứ Quyết định số 586/QĐ-ĐHTM ngày 05/9/2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại về việc ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh cao học năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Trường Đại học Thương mại;

Căn cứ kết quả thi tuyển sinh cao học đợt 2, tháng 9 năm 2016;

Xét đề nghị của Chủ tịch hội đồng tuyển sinh sau đại học,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định điểm trúng tuyển vào các chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ khóa 22B của Trường Đại học Thương mại, kỳ thi tháng 9 năm 2016 như sau:

Điều kiện xét tuyển: Điểm Tiếng Anh ≥ 50; Điểm Toán cao cấp và Cơ sở ngành ≥ 5;

Tên chuyên ngành

Mã ngành

Điểm trúng tuyển

Số lượng thí sinh trúng tuyển

Kinh doanh thương mại   

60340121

10,5

32

Kế toán                   

60340301

10,5

87

Quản lý kinh tế 

60340410

10,5

111

Quản trị kinh doanh    

60340102

10,5

115

Tài chính - Ngân hàng                

60340201

10,5

96

Quản lý kinh tế (cho khu vực Tây Bắc)

60340410

10,0

42

Điều 2. Căn cứ điểm chuẩn và kết quả thi tuyển sinh, Khoa Sau đại học lập danh sách thí sinh trúng tuyển và gọi nhập học theo quy định.

Điều 3.  Các ông (bà) Trưởng Khoa Sau đại học, Trưởng phòng Thanh tra, Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính và các đơn vị hữu quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:                                                                         

  - Bộ GD&ĐT (để báo cáo)

            - Như điều 3 (để thực hiện)

- Lưu VT, Khoa SĐH

K/T. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 

 

PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long