TUYỂN SINH SAU ĐẠI HỌC ĐỢT 1, THÁNG 3 NĂM 2017   5/13/2016 3:25:06 PM

THÔNG BÁO

Lịch thi tuyển sinh sau đại học đợt 1, tháng 3 năm 2017

 
 
 

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ; Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ; Thông tư số 05/2012/TT-BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT, Trường Đại học Thương mại thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 1, tháng 3 năm 2017 như sau:

- Phát hành hồ sơ: từ 01/12/2016 đến 10/01/2017 từ 08/02/2017 đến 17/02/2017;

- Đăng ký học bổ sung: từ 01/12/2016 đến 16/01/2017 từ 06/02/2017 đến 07/02/2017

- Nhận hồ sơ: từ 15/12/2016 đến 10/01/2017 từ 08/02/2017 đến 14/02/2017;

 

- Ngày tập trung: Dự kiến 8h00 ngày 24 tháng 3 năm 2017 tại hội trường H1;

- Ngày thi tuyển sinh cao học: Dự kiến vào các ngày 24,25,26/3/2017 tại Trường Đại học Thương mại;

- Ngày xét tuyển sinh nghiên cứu sinh: Dự kiến từ ngày 27/02/2017 đến 31/02/2017 tại Trường Đại học Thương mại (thời gian, địa điểm xét tuyển của từng tiểu ban đăng trên website của Trường - http://vcu.edu.vn);

- Thí sinh có thể trực tiếp tải mẫu các loại hồ sơ đăng ký dự thi cao học và dự tuyển nghiên cứu sinh tại website của Trường theo địa chỉ (http://saudaihoc.vcu.edu.vn hoặc http://saudaihoc.tmu.edu.vn).

- Lịch thi chính thức và Danh sách thí sinh dự thi sẽ được đăng tải trên website của Trường theo địa chỉ trên (thư mục Tuyển sinh) từ ngày 03/3/2017.

Yêu cầu thí sinh có mặt đúng giờ để nghe phổ biến quy chế thi, nhận phòng thi và đề nghị sửa chữa sai sót (nếu có).

Trân trọng thông báo!

 

Nơi nhận:                                                                       K/T.HIỆU TRƯỞNG

    Lưu VT, khoa SĐH                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                       

                                                                                                    (Đã ký)

                                                                                             PGS,TS. Nguyễn Hoàng Long