Luận án Đào Minh Hằng   10/27/2016 4:32:08 PM
1. Tên luận án: Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán bảo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất thép do các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam thực hiện. 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: Đào Minh Hằng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Phú Giang Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Viết Tiến

6. Những kết luận mới của luận án:

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Luận án đã xác định các đặc điểm của hàng tồn kho (HTK) và kiểm soát nội bộ HTK trong doanh nghiệp sản xuất ảnh hưởng tới hoạt động kiểm toán. Xây dựng khung lý luận cơ bản về kiểm toán HTK trong kiểm toán báo cáo tài chính  (BCTC) tại các doanh nghiệp sản xuất: mục tiêu kiểm toán; phương pháp tiếp cận kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán HTK, kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán; quy trình kiểm toán HTK. Đồng thời luận án nhận diện các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC tại các doanh nghiệp sản xuất.

Từ kinh nghiệm kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC của hãng kiểm toán lớn trên thế giới, luận án đã rút ra một số bài học có thể vận dụng trong kiểm toán HTK cho các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam.

Những đóng góp mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát

Xây dựng mô hình nghiên cứu và tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán HTK và kiểm định sự khác biệt trong kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC tại các doanh nghiệp sản xuất thép do các nhóm công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam thực hiện. Trên cơ sở đó, đánh giá thành công, tồn tại, nguyên nhân thực trạng, chỉ ra những vấn đề cần phải giải quyết như: phương pháp tiếp cận kiểm toán HTK, các phương pháp và kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán HTK và quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC tại doanh nghiệp sản xuất thép của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam.

Những đề xuất mới

Nhằm hoàn thiện kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC của các doanh nghiệp sản xuất thép do các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam thực hiện, luận án đưa ra một hệ thống các giải pháp toàn diện, cụ thể:

- Áp dụng triệt để phương pháp tiếp cận kiểm toán HTK cho doanh nghiệp sản xuất thép theo định hướng rủi ro, trên cơ sở đó luận án đã đề xuất mức độ và điều kiện thực hiện cho từng nhóm công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam

- Hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán HTK; hoàn thiện các kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán khi thực hiện thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản cho HTK theo hướng cập nhật các kỹ thuật tiến bộ của quốc tế.

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC của các doanh nghiệp sản xuất thép trên cả ba giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện và hoàn thành kiểm toán.

Đồng thời Luận án đề xuất các điều kiện cần thiết đối với Nhà nước và hiệp hội nghề nghiệp kiểm toán, các công ty kiểm toán và kiểm toán viên, các doanh nghiệp sản xuất thép được kiểm toán nhằm tăng tính khả thi cho các giải pháp đề xuất.

Tóm lại, những đóng góp mới của Luận án góp phần làm sáng tỏ các vấn đề về mặt lý luận cũng như ứng dụng trong thực tiễn nhằm hoàn thiện kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC do các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển quốc tế hiện nay.

Can not show.

TIN KHÁC
Luận án Phùng Mỹ Linh   8/30/2016 10:55:11 AM
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Tên luận án: Chính sách và giải pháp của tỉnh Nam Định đối với phát triển nguồn nhân lực giám đốc doanh nghiệp nhỏ và vừa. 2. Chuyên ngành: Quản Lý Kinh Tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Phùng Thị Mỹ Linh 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. TRẦN HÙNG Hướng dẫn 2: PGS.TS. PHẠM CÔNG ĐOÀN
Luận án Nguyễn Thị Minh Thảo   8/30/2016 10:52:58 AM
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Tên luận án: “Phát triển cho vay nhà ở đối với khách hàng cá nhân của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại 3. Mã số: 62 34 01 21 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Minh Thảo 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: PGS,TS. Nguyễn Thị Mùi
Luận án Hoàng Xuân Trọng   8/30/2016 8:44:27 AM
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Tên luận án: Giải pháp marketing địa phương nhằm phát triển du lịch bền vững tại tỉnh Sơn La. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Hoàng Xuân Trọng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hoàng Long Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Thị Tú
Luận án Nguyễn Thành Hưng   8/30/2016 8:37:32 AM
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Tên đề tài luận án: “Quản lý nhà nước đối với các khoản thu từ đất ở Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thành Hưng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: TS. Vũ Xuân Dũng
Luận án Dương Văn Hòa   8/30/2016 8:33:25 AM
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ NHỮNG KẾT LUẬN MỚI CỦA LUẬN ÁN TIẾN SĨ 1. Tên luận án: “Chính sách nhà nước đối với các doanh nghiệp được cổ phần hóa từ doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam (nghiên cứu tại các doanh nghiệp ngành dệt may)”. 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Dương Văn Hòa 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS, TS Phạm Công Đoàn Hướng dẫn 2: TS Lưu Đức Hải
Luận án Nguyễn Văn Đức   8/30/2016 8:21:21 AM
1. Tên luận án: Cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam – Thực trạng và giải pháp 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Văn Đức 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.,TS. Lê Thị Kim Nhung Hướng dẫn 2: TS. Trần Hữu Ý
Luận án Đinh Văn Tuyên   6/16/2016 7:47:05 AM
1. Tên luận án: Phát triển thị trường dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp trên địa bàn một số tỉnh Miền Trung Việt Nam 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Đinh Văn Tuyên 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS, TS. Nguyễn Hoàng Long Hướng dẫn 2: PGS, TS. Lê Xuân Bá
Luận án Nguyễn Anh Tuấn   6/16/2016 7:44:40 AM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: NGUYỄN ANH TUẤN 2. Tên luận án: Quản lý nhà nước đối với thương mại các sản phẩm thực phẩm chức năng trên thị trường Việt Nam 3. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 4. Mã số: 62.34.04.10 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn: Hướng dẫn 1:PGS,TS. Nguyễn Thị Bích Loan Hướng dẫn 2:TS. Võ Văn Quyền
Luận án Trần Kiều Trang   6/16/2016 7:41:49 AM
Tên luận án : PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC QUẢN LÝ CỦA ĐỘI NGŨ CHỦ DOANH NGHIỆP NHỎ VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY – NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI Chuyên ngành: Thương mại Mã số : 62.34.10.01 Người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS Phạm Công Đoàn 2. PGS.TS Lê Quân
Luận án Phạm Xuân Tiến   6/16/2016 7:38:39 AM
1. Tên luận án: Nâng cao năng lực cạnh tranh của Hà Nội trong việc thu hút đầu tư để phát triển thương mại giai đoạn hiện nay 2. Chuyên ngành: Quản Lý Kinh Tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Phạm Xuân Tiến (Khóa 2011-2015) 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. TRẦN HÙNG Hướng dẫn 2: PGS.TS. BÙI HỮU ĐỨC