Luận án Phạm Ngọc Thành   6/16/2016 7:32:26 AM
1. Tên luận án: Nghiên cứu Quan hệ lao động trong các công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Hà Nội. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại Mã số: 62.34.01.21 3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Thành Khóa đào tạo: 2009 -2013 4. Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh: Hướng dẫn 1: PGS. TS. Lê Quân Hướng dẫn 2: PGS. TS. Phạm Thị Tuệ

1.   Tên luận án: Nghiên cứu Quan hệ lao động trong các công ty cổ phần trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

2.   Chuyên ngành:  Kinh doanh Thương mại                                Mã số:  62.34.01.21

3.   Họ và tên nghiên cứu sinh: Phạm Ngọc Thành                       Khóa đào tạo: 2009 -2013

4.   Họ tên người hướng dẫn nghiên cứu sinh:

Hướng dẫn 1: PGS. TS. Lê Quân

            Hướng dẫn 2: PGS. TS. Phạm Thị Tuệ

5.   Cơ sở đào tạo: Trường đại học Thương mại

6.   Những đóng góp mới của luận án

Về lý luận: Hệ thống hóa và làm rõ hơn một số vấn đề lý luận cơ bản của quan hệ lao động cấp doanh nghiệp. Cụ thể, đã hệ thống và tổng hợp các tài liệu trong, ngoài nước và đưa ra khái niệm, bản chất, nội hàm của quan hệ lao động cấp doanh nghiệp; Nhận diện hệ thống quan hệ lao động cấp doanh nghiệp với 3 nhóm thành tố cấu thành là: chủ thể của quan hệ lao động; cơ chế tương tác, các hình thức tương tác và các thiết chế của quan hệ lao động; Môi trường bên ngoài và bên trong doanh nghiệp. 

Về thực tiễn: Sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp, tác giả đã phân tích, đánh giá thực trạng quan hệ lao động trong các công ty cổ phần trên địa bàn Hà Nội qua việc đánh giá thực trạng các chủ thể của Quan hệ lao động, cơ chế và hình thức tương tác của Quan hệ lao động trong sự tác động của các nhân tố ảnh hưởng. Đã chỉ ra được những hạn chế của vấn đề này về nhận thức, về năng lực và các hình thức tương tác trong quan hệ lao động thời gian qua. Đã chỉ ra được những nguyên nhân cơ bản của những hạn chế trong việc nâng cao nhận thức, kiến thức cho các bên trong quan hệ lao động. Những hạn chế đó thuộc về cách thức tổ chức, triển khai các biện pháp và hỗ trợ để thúc đẩy quan hệ lao động hài hòa trong các doanh nghiệp.

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu trên tác giả đã đưa ra các quan điểm, giải pháp hoàn thiện Quan hệ lao động trong các công ty cổ phần trên địa bàn Hà Nội đến năm 2020. Các giải pháp được xây dựng với cách thức tổ chức triển khai cụ thể cho từng nhóm đối tượng đặc thù có giá trị thực tiễn cao./.   

 


Can not show.

TIN KHÁC
1. Tên luận án: Kế toán toán công cụ tài chính phái sinh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 2.34.03.01 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Thanh Phương 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh: 1. PGS, TS. Phạm Thị Thu Thủy - Trường Đại học Thương mại 2. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên – Trường Đại học Thương mại
Luận án Nguyễn Tư Lương   6/15/2016 4:14:42 PM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tư Lương 2. Tên luận án: Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 3. Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế 4: Mã số: 62.34.04.10 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn: GVHD 1: PGS.TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu GVHD 2: TS.Phạm Xuân Hậu
Luận án Mai Thanh Lan   6/15/2016 4:04:58 PM
1. Tên luận án: Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tư vấn quản lí của các doanh nghiệp tư vấn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 2. Chuyên ngành: Thương Mại 3. Mã số: 62.34.10.01 4. Họ tên NCS: Mai Thanh Lan 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: GS.TS. NGUYỄN BÁCH KHOA Hướng dẫn 2: PGS.TS. LÊ TRỊNH MINH CHÂU
Luận án Hoàng Thị Lan   6/15/2016 4:02:24 PM
1. Tên luận án: “Giải pháp marketing nhằm phát huy giá trị tài nguyên du lịch nhân văn của Thành phố Hà Nội”. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Hoàng Thị Lan 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn Hướng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Văn Thành
Luận án Nguyễn Thị Hồng Lam   6/15/2016 3:59:41 PM
1. Tên luận án: “Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty thương mại Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Hồng Lam 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh: 1. PGS, TS. Ngô Trí Tuệ - Kiểm toán Nhà nước 2. PGS.TS Đoàn Vân Anh – Trường Đại học Thương mại
Luận án Nguyễn Thanh Huyền   6/15/2016 3:57:20 PM
1. Tên luận án: “Chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nay” 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thanh Huyền 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: TS. Đào Quang Thông
Luận án Nguyễn Thu Hương   6/15/2016 3:53:20 PM
1. Tên luận án: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc Phòng” 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: NGUYỄN THU HƯƠNG 5. Họ tên người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS. TS ĐOÀN VÂN ANH Hướng dẫn 2: PGS. TS NGUYỄN THỊ MÙI
Luận án Nguyễn Trần Hưng   6/15/2016 3:50:50 PM
1. Tên luận án: Phát triển thị trường dịch vụ e-mobile (eMS) trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại. 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Nguyễn Trần Hưng. 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh Hướng dẫn 2: TS. Âu Văn Trường
Luận án Tăng Trí Hùng   6/15/2016 3:48:53 PM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: TĂNG TRÍ HÙNG 2. Tên luận án: Hoàn thiện hoạch định Logistics nhằm phát triển hệ thống kênh phân phối của TRIBECO trong giai đoạn hiện nay 3. Chuyên ngành: Thương mại 4. Mã số: 62.34.10.01 5. Hướng dẫn 1: PGS.TS Doãn Kế Bôn. Hướng dẫn 2: PGS.TS Lê Trịnh Minh Châu.
Luận án Phạm Thị Hoàn   6/15/2016 3:45:39 PM
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã ngành: 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1: PGS. TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 2: PGS. TS. Cao Văn Sâm