Luận án Nguyễn Thị Thanh Phương   6/15/2016 4:17:10 PM
1. Tên luận án: Kế toán toán công cụ tài chính phái sinh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 2.34.03.01 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Thanh Phương 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh: 1. PGS, TS. Phạm Thị Thu Thủy - Trường Đại học Thương mại 2. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên – Trường Đại học Thương mại

1. Tên luận án:         Kế toán toán công cụ tài chính phái sinh trong các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay

2. Chuyên ngành:   Kế toán

3. Mã số:                  2.34.03.01

4. Họ tên NCS:        Nguyễn Thị Thanh Phương

5. Họ tên giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh:

1. PGS, TS. Phạm Thị Thu Thủy  - Trường Đại học Thương mại

2. PGS.TS Nguyễn Thị Phương Liên – Trường Đại học Thương mại

6. Những kết luận mới của luận án:

            Những đóng góp mới về mặt lý luận:

Luận án đã phân tích làm rõ và phát triển lý luận về công cụ tài chính phái sinh và kế toán công cụ tài chính phái sinh trong các doanh nghiệp. Làm sáng tỏ sự ảnh hưởng của các hệ thống định giá đến kế toán công cụ tài chính phái sinh, nghiên cứu kế toán công cụ tài chính phái sinh theo chuẩn mực quốc tế, kinh nghiệm của Mỹ và Trung Quốc, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

Những đề xuất mới được rút ra từ kết luận nghiên cứu:

 - Luận án đã đưa ra tiêu chuẩn nhận biết công cụ tài chính phái sinh và bổ sung tiêu thức phân loại công cụ tài chính phái sinh, giúp doanh nghiệp nhận diện và xác định giao dịch phù hợp với bản chất giao dịch.

 - Do công cụ tài chính phái sinh là một công cụ tài chính đặc thù, vì vậy để có thể ghi nhận và trình bày thông tin về công cụ tài chính phái sinh phù hợp, luận án đề xuất doanh nghiệp cần vận dụng giá trị hợp lý trong việc xác định giá trị công cụ tài chính phái sinh.

- Đề xuất nguyên tắc về ghi nhận, trình bày và thuyết minh công cụ tài chính phái sinh dùng cho mục đích thương mại

- Đề xuất qui trình thực hiện kế toán phòng ngừa rủi ro, giải pháp ghi nhận, trình bày và thuyết minh công cụ tài chính phái sinh cho 3 loại giao dịch: phòng ngừa rủi ro giá trị hợp lý, phòng ngừa rủi ro dòng tiền và phòng ngừa rủi ro các khoản đầu tư thuần ở nước ngoài

 - Đề xuất các giải pháp cụ thể về chứng từ, tài khoản, sổ và báo cáo tài chính trong kế toán công cụ tài chính phái sinh tại các doanh nghiệp

 

Can not show.

TIN KHÁC
Luận án Nguyễn Tư Lương   6/15/2016 4:14:42 PM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tư Lương 2. Tên luận án: Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 3. Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế 4: Mã số: 62.34.04.10 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn: GVHD 1: PGS.TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu GVHD 2: TS.Phạm Xuân Hậu
Luận án Mai Thanh Lan   6/15/2016 4:04:58 PM
1. Tên luận án: Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tư vấn quản lí của các doanh nghiệp tư vấn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 2. Chuyên ngành: Thương Mại 3. Mã số: 62.34.10.01 4. Họ tên NCS: Mai Thanh Lan 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: GS.TS. NGUYỄN BÁCH KHOA Hướng dẫn 2: PGS.TS. LÊ TRỊNH MINH CHÂU
Luận án Hoàng Thị Lan   6/15/2016 4:02:24 PM
1. Tên luận án: “Giải pháp marketing nhằm phát huy giá trị tài nguyên du lịch nhân văn của Thành phố Hà Nội”. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Hoàng Thị Lan 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn Hướng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Văn Thành
Luận án Nguyễn Thị Hồng Lam   6/15/2016 3:59:41 PM
1. Tên luận án: “Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty thương mại Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Hồng Lam 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh: 1. PGS, TS. Ngô Trí Tuệ - Kiểm toán Nhà nước 2. PGS.TS Đoàn Vân Anh – Trường Đại học Thương mại
Luận án Nguyễn Thanh Huyền   6/15/2016 3:57:20 PM
1. Tên luận án: “Chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nay” 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thanh Huyền 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: TS. Đào Quang Thông
Luận án Nguyễn Thu Hương   6/15/2016 3:53:20 PM
1. Tên luận án: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc Phòng” 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: NGUYỄN THU HƯƠNG 5. Họ tên người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS. TS ĐOÀN VÂN ANH Hướng dẫn 2: PGS. TS NGUYỄN THỊ MÙI
Luận án Nguyễn Trần Hưng   6/15/2016 3:50:50 PM
1. Tên luận án: Phát triển thị trường dịch vụ e-mobile (eMS) trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại. 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Nguyễn Trần Hưng. 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh Hướng dẫn 2: TS. Âu Văn Trường
Luận án Tăng Trí Hùng   6/15/2016 3:48:53 PM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: TĂNG TRÍ HÙNG 2. Tên luận án: Hoàn thiện hoạch định Logistics nhằm phát triển hệ thống kênh phân phối của TRIBECO trong giai đoạn hiện nay 3. Chuyên ngành: Thương mại 4. Mã số: 62.34.10.01 5. Hướng dẫn 1: PGS.TS Doãn Kế Bôn. Hướng dẫn 2: PGS.TS Lê Trịnh Minh Châu.
Luận án Phạm Thị Hoàn   6/15/2016 3:45:39 PM
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã ngành: 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1: PGS. TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 2: PGS. TS. Cao Văn Sâm
Luận án Nguyễn Thị Thu Hiền   6/15/2016 3:43:11 PM
1. Tên luận án: Thu hút vốn để phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay 2. Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế 3. Mã số: 62 34 04 01 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Thu Hiền 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Phạm Công Đoàn Hướng dẫn 2: PGS. TS. Lê Huy Trọng