Luận án Nguyễn Tư Lương   6/15/2016 4:14:42 PM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tư Lương 2. Tên luận án: Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020. 3. Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế 4: Mã số: 62.34.04.10 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn: GVHD 1: PGS.TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu GVHD 2: TS.Phạm Xuân Hậu

1.    Họ và tên Nghiên cứu sinh:  Nguyễn Tư Lương

2. Tên luận án:  Chiến lược phát triển du lịch bền vững tỉnh Nghệ An đến năm 2020.

3. Chuyên ngành:   Quản lý Kinh tế     4: Mã số:  62.34.04.10                     

5. Họ tên giáo viên hướng dẫn:   GVHD 1: PGS.TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu

                                                    GVHD 2: TS.Phạm Xuân Hậu

6. Những đóng góp mới của luận án:

 

- Luận án đã tổng hợp, phân tích các quan điểm tiếp cận về phát triển du lịch bền vững (PTDLBV) và chiến lược PTDLBV, làm rõ hơn vai trò của chiến lược PTDLBV đối với sự phát triển kinh tế, xã hội và môi trường của một địa phương.

- Luận án đã phân tích nội dung cơ bản của chiến lược PTDLBV đối với một địa phương, bao gồm: Phân tích môi trường PTDLBV, xây dựng mục tiêu chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch của địa phương theo hướng bền vững, xây dựng kế hoạch PTDLBV, xây dựng các thể chế, chính sách của địa phương để thực hiện chiến lược PTDLBV, tổ chức thực hiện và điều chỉnh chiến lược.

- Luận án đã xây dựng và thu thập bộ được bộ dữ liệu từ thông tin điều tra, khảo sát (bao gồm các doanh nghiệp DL, cán bộ quản lý DL, khách DL và người dân địa phương), đảm bảo tính đại diện, khách quan, làm căn cứ thực tiễn đánh giá thực trạng triển khai chiến lược phát triển quốc gia vào điều kiện cụ thể tỉnh Nghệ An. Đồng thời kết hợp với các dữ liệu thứ cấp, các kết quả phỏng vấn chuyên gia trong lĩnh vực quản lý du lịch, Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng triển khai chiến lược phát triển du lịch quốc gia vào việc xây dựng mục tiêu, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện chiến lược PTDLBV của tỉnh Nghệ An chủ yếu từ giai đoạn từ năm 2010 đến nay. Từ đó đã đưa ra 5 thành công, 5 hạn chế và phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan dẫn đến những hạn chế đó.

- Luận án đã đề xuất được một sô giải pháp chủ yếu nhằm góp phần xây dựng và thực thi chiến lược PTDLBV của tỉnh Nghệ An đến năm 2020, tầm nhìn 2030, đó là: Hoàn thiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển DL; Nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm DL; Tăng cường đàu tư phát triển DL; hoàn thiện các thể chế, chính sách phát triển DL; Đẩy mạnh liên kết, hợp tác DL; Đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá DL; Phát triển nguồn nhân lực DL và hoàn thiện công tác đánh giá chiến lược PTDLBV.

 

Can not show.

TIN KHÁC
Luận án Mai Thanh Lan   6/15/2016 4:04:58 PM
1. Tên luận án: Nâng cao năng lực cung ứng dịch vụ tư vấn quản lí của các doanh nghiệp tư vấn Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 2. Chuyên ngành: Thương Mại 3. Mã số: 62.34.10.01 4. Họ tên NCS: Mai Thanh Lan 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: GS.TS. NGUYỄN BÁCH KHOA Hướng dẫn 2: PGS.TS. LÊ TRỊNH MINH CHÂU
Luận án Hoàng Thị Lan   6/15/2016 4:02:24 PM
1. Tên luận án: “Giải pháp marketing nhằm phát huy giá trị tài nguyên du lịch nhân văn của Thành phố Hà Nội”. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh thương mại 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Hoàng Thị Lan 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Bùi Xuân Nhàn Hướng dẫn 2: PGS.TS. Hoàng Văn Thành
Luận án Nguyễn Thị Hồng Lam   6/15/2016 3:59:41 PM
1. Tên luận án: “Tổ chức kiểm toán nội bộ tại các tổng công ty thương mại Việt Nam” 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Hồng Lam 5. Họ tên giáo viên hướng dẫn nghiên cứu sinh: 1. PGS, TS. Ngô Trí Tuệ - Kiểm toán Nhà nước 2. PGS.TS Đoàn Vân Anh – Trường Đại học Thương mại
Luận án Nguyễn Thanh Huyền   6/15/2016 3:57:20 PM
1. Tên luận án: “Chính sách quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vàng ở Việt Nam hiện nay” 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.04.10 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thanh Huyền 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS,TS. Nguyễn Thị Phương Liên Hướng dẫn 2: TS. Đào Quang Thông
Luận án Nguyễn Thu Hương   6/15/2016 3:53:20 PM
1. Tên luận án: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán tại các doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con thuộc Bộ Quốc Phòng” 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: NGUYỄN THU HƯƠNG 5. Họ tên người hướng dẫn khoa học: Hướng dẫn 1: PGS. TS ĐOÀN VÂN ANH Hướng dẫn 2: PGS. TS NGUYỄN THỊ MÙI
Luận án Nguyễn Trần Hưng   6/15/2016 3:50:50 PM
1. Tên luận án: Phát triển thị trường dịch vụ e-mobile (eMS) trong hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại Việt Nam. 2. Chuyên ngành: Kinh doanh Thương mại. 3. Mã số: 62.34.01.21 4. Họ tên NCS: Nguyễn Trần Hưng. 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Minh Hướng dẫn 2: TS. Âu Văn Trường
Luận án Tăng Trí Hùng   6/15/2016 3:48:53 PM
1. Họ và tên Nghiên cứu sinh: TĂNG TRÍ HÙNG 2. Tên luận án: Hoàn thiện hoạch định Logistics nhằm phát triển hệ thống kênh phân phối của TRIBECO trong giai đoạn hiện nay 3. Chuyên ngành: Thương mại 4. Mã số: 62.34.10.01 5. Hướng dẫn 1: PGS.TS Doãn Kế Bôn. Hướng dẫn 2: PGS.TS Lê Trịnh Minh Châu.
Luận án Phạm Thị Hoàn   6/15/2016 3:45:39 PM
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Chuyên ngành: Quản lý kinh tế Mã ngành: 62.34.01.01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 1: PGS. TS. Nguyễn Doãn Thị Liễu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC 2: PGS. TS. Cao Văn Sâm
Luận án Nguyễn Thị Thu Hiền   6/15/2016 3:43:11 PM
1. Tên luận án: Thu hút vốn để phát triển nông nghiệp tỉnh Hải Dương trong giai đoạn hiện nay 2. Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế 3. Mã số: 62 34 04 01 4. Họ tên NCS: Nguyễn Thị Thu Hiền 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Phạm Công Đoàn Hướng dẫn 2: PGS. TS. Lê Huy Trọng
Luận án Nguyễn Thị Minh Hạnh   6/15/2016 3:37:06 PM
1. Đề tài: Tăng cường quản lý thuế của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn hiện nay theo tiếp cận quản lý kinh tế 2. Chuyên ngành: Quản lý kinh tế 3. Mã số: 62.34.01.01 4. Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS Nguyễn Thị Mùi 5. Người hướng dẫn khoa học 2:PGS.TS Lê Thị Kim Nhung