Luận án Đào Minh Hằng   10/27/2016 4:32:08 PM
1. Tên luận án: Hoàn thiện kiểm toán hàng tồn kho trong kiểm toán bảo cáo tài chính tại các doanh nghiệp sản xuất thép do các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam thực hiện. 2. Chuyên ngành: Kế toán 3. Mã số: 62.34.03.01 4. Họ tên NCS: Đào Minh Hằng 5. Họ tên người hướng dẫn NCS: Hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Phú Giang Hướng dẫn 2: TS. Nguyễn Viết Tiến

6. Những kết luận mới của luận án:

Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:

Luận án đã xác định các đặc điểm của hàng tồn kho (HTK) và kiểm soát nội bộ HTK trong doanh nghiệp sản xuất ảnh hưởng tới hoạt động kiểm toán. Xây dựng khung lý luận cơ bản về kiểm toán HTK trong kiểm toán báo cáo tài chính  (BCTC) tại các doanh nghiệp sản xuất: mục tiêu kiểm toán; phương pháp tiếp cận kiểm toán và các kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán HTK, kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán; quy trình kiểm toán HTK. Đồng thời luận án nhận diện các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC tại các doanh nghiệp sản xuất.

Từ kinh nghiệm kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC của hãng kiểm toán lớn trên thế giới, luận án đã rút ra một số bài học có thể vận dụng trong kiểm toán HTK cho các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam.

Những đóng góp mới rút ra từ kết quả nghiên cứu, khảo sát

Xây dựng mô hình nghiên cứu và tiến hành điều tra, khảo sát, phân tích khám phá các nhân tố ảnh hưởng đến kiểm toán HTK và kiểm định sự khác biệt trong kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC tại các doanh nghiệp sản xuất thép do các nhóm công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam thực hiện. Trên cơ sở đó, đánh giá thành công, tồn tại, nguyên nhân thực trạng, chỉ ra những vấn đề cần phải giải quyết như: phương pháp tiếp cận kiểm toán HTK, các phương pháp và kỹ thuật thu thập bằng chứng trong kiểm toán HTK và quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC tại doanh nghiệp sản xuất thép của các công ty kiểm toán độc lập Việt Nam.

Những đề xuất mới

Nhằm hoàn thiện kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC của các doanh nghiệp sản xuất thép do các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam thực hiện, luận án đưa ra một hệ thống các giải pháp toàn diện, cụ thể:

- Áp dụng triệt để phương pháp tiếp cận kiểm toán HTK cho doanh nghiệp sản xuất thép theo định hướng rủi ro, trên cơ sở đó luận án đã đề xuất mức độ và điều kiện thực hiện cho từng nhóm công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam

- Hoàn thiện các kỹ thuật thu thập bằng chứng kiểm toán HTK; hoàn thiện các kỹ thuật lấy mẫu kiểm toán khi thực hiện thử nghiệm kiểm soát và thử nghiệm cơ bản cho HTK theo hướng cập nhật các kỹ thuật tiến bộ của quốc tế.

- Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC của các doanh nghiệp sản xuất thép trên cả ba giai đoạn lập kế hoạch, thực hiện và hoàn thành kiểm toán.

Đồng thời Luận án đề xuất các điều kiện cần thiết đối với Nhà nước và hiệp hội nghề nghiệp kiểm toán, các công ty kiểm toán và kiểm toán viên, các doanh nghiệp sản xuất thép được kiểm toán nhằm tăng tính khả thi cho các giải pháp đề xuất.

Tóm lại, những đóng góp mới của Luận án góp phần làm sáng tỏ các vấn đề về mặt lý luận cũng như ứng dụng trong thực tiễn nhằm hoàn thiện kiểm toán HTK trong kiểm toán BCTC do các công ty kiểm toán độc lập của Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển quốc tế hiện nay.

Can not show.